Downloads

Wij houden u graag op de hoogte door middel van de schoolgids en de info-ABC.

Draaiboek Covid

Info-ABC

MR notulen

Schoolgids

Schoolkalender

Schoolondersteuningsplan

Schoolplan

Vakantierooster


Scholen op de kaart

PCBS Beatrixschool

Een christelijke school

Bij ons op school is veel aandacht voor een veilig en liefdevol klimaat, waar wederzijds respect en (mede)verantwoordelijkheid centraal staan. De methodiek van Positive Behavior Support helpt dit te realiseren.

Een sterke basis leggen voor taal-, lees-, en rekenonderwijs heeft een prominente plek binnen ons onderwijs. Met moderne middelen, sterke analyses en afstemming wordt deze basis gelegd, waardoor de leerlingen uitgedaagd en uitgenodigd worden om vanuit motivatie en ontdekking zich blijvend te ontwikkelen.

Naast de kernvakken is er volop aandacht voor wereldoriëntatie en burgerschapsvorming. Bij ons op school wordt direct vanaf groep 1 Engels gegeven. We dagen de leerlingen uit om de echte wereld te ontdekken, waarbij er naast kennisoverdracht ook vaardigheden ontwikkeld worden. Het leerplein voor groep 5 t/m 8 helpt bij het oefenen in samenwerken, projectmatig werken, verantwoordelijkheid dragen en het ontwikkelen van een kritische leerhouding.

Op onze school worden leerlingen gestimuleerd in creatief en probleemoplossend denken en geven we hen de ruimte om met elkaar te creëren. Dit doen we in ons wetenschap & techniek lab. Een speciaal ingerichte ruimte waar leerlingen graag naartoe gaan om les te krijgen van onze professor.

Ons mooie gebouw en ons grote schoolplein stralen frisheid en vernieuwing uit. Het geeft positieve energie om in een nieuw en licht gebouw te werken en te leren.

Wij werken met een continurooster, wat inhoudt dat de leerlingen 5 dagen in de week van 8:30 tot 14:00 op school zijn.

Aan de hand van diverse vragen geven wij u informatie over onze school. Indien u nog meer informatie wenst, verwijzen wij u door naar onze schoolgids.

Op welke wijze wordt er invulling gegeven aan de identiteit van de school?

De Beatrixschool is een levende gemeenschap waarin ouders en leerkrachten samenwerken ten behoeve van de ontwikkeling van de leerlingen. De basis van het handelen is de christelijke identiteit van de school en de vereniging. Deze identiteit geeft vertrouwen, verantwoordelijkheid en inspiratie voor het alledaagse leven en voedt het denken over wie wij zijn en op welke wijze wij een bijdrage willen leveren aan de medemens. Begrippen als verbinden, beleven, samenleven, solidariteit en gerechtigheid staan centraal. Zodoende dragen we bij aan de algemene en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. We hechten waarde aan de christelijke tradities, omdat wij geloven dat samen de tradities beleven ons met elkaar verbindt.

Hierin vinden wij het van groot belang dat eenieder gezien, gewaardeerd en gerespecteerd wordt, ongeacht ras, geaardheid en/of geloofsovertuiging.

Wij verbinden christelijke normen en waarden, het gedachtegoed en handelen vanuit PBS en de principes van De Vreedzame School zo mogelijk met andere leerinhouden en passen ze toe in de sociale context van de groep en school. De leerlingen maken tijdens de lessen kennis met kernbegrippen gerelateerd aan de domeinen identiteit, democratie en participatie. Het doel is om onze leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij te brengen die nodig zijn om een actieve en respectvolle rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en de samenleving.

Wat is onze missie en visie?

Wij zien het als onze missie om een veilige, liefdevolle leeromgeving te bieden, waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien tot betrokken, sociale, autonome burgers met ruime basiskennis en -vaardigheden.

Wij vinden het van belang dat ieder kind als uniek wordt gezien en de kans en de verantwoordelijkheid krijgt talent te ontdekken, benutten en versterken.

Onze visie


Onze visie komt voort uit de vier kernwaarden van de Beatrixschool:

 • Liefde
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Respect

Het vormgeven van een veilig, pedagogisch klimaat is een kracht op onze school. Wij vinden het belangrijk dat de leerkrachten denken en handelen vanuit het gedachtegoed van Positive Behavior Support (PBS). Zichtbaarheid hiervan in de school is van essentieel belang. Wij dragen hiermee onze kernwaarden uit naar de kinderen en ouders en geloven dat we op deze manier ruimte en wederzijds respect creëren, waardoor iedereen zich welkom, gezien en gehoord voelt bij ons op school.

De zorgstructuur is een kwaliteit op de Beatrixschool. Wij vinden het van groot belang om alle leerlingen het onderwijs te bieden dat zij verdienen. Dat betekent dat wanneer een leerling moeite heeft op cognitief vlak, in de metacognitieve vaardigheden of in de sociaal-emotionele ontwikkeling, passende hulp wordt geboden en overleg met ouders plaatsvindt.

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en door te blijven ontwikkelen maken we gebruik van professionele leergemeenschappen (PLG). Concreet houdt dit in dat de leden van een PLG onderzoek doen en de onderzoeksresultaten overleggen met het team, om zo tot beleidsmatige keuzes te komen. De PLG geven de ambities voor de toekomst weer en zijn de motor voor de schoolontwikkeling.

De PLG op de Beatrixschool zijn:

 • PLG-Pedagogisch handelen
 • PLG-Taal/lezen/schrijven
 • PLG-Samenwerkend leren
 • PLG-Talent
 • PLG-Spelend leren


In de schoolgids vindt u meer inhoudelijke informatie over de doelen van de afzonderlijke leergemeenschappen en wat dit betekent voor de toekomst.

Waarin maakt De Beatrixschool het verschil?

De Beatrixschool staat voor kwalitatief sterk onderwijs en levert dit ook. Onze resultaten zijn hoog en stabiel.

Er is veel aandacht voor extra hulp, waarbij die hulp zodanig is ingericht dat de leerlingen gemotiveerd blijven en het leuk vinden om die extra hulp te krijgen. Er is volop geïnvesteerd in concrete materialen en ontwikkelingsspelletjes om te werken aan de basis.

Onze school heeft een laboratorium. Hier wordt aan alle leerlingen ‘wetenschap & techniek’ geboden. Zo worden ze uitgedaagd om op creatieve wijze problemen op te lossen en samen te creëren.

Op onze school krijgen alle leerlingen vanaf groep 1 Engels. Hiermee leggen we een basis waar de leerlingen de rest van hun leven profijt van hebben.

De Beatrixschool is een realistische spiegel van de maatschappij. Leerlingen en ouders met verschillende geloven, culturen en opvattingen kiezen bewust voor onze school. Ieder kind krijgt bij ons een veilige, liefdevolle plek.

Kortom:
De Beatrixschool daagt je uit!

Wat houdt het ondersteuningsprofiel omtrent zorgleerlingen precies in?

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun didactische of sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen begeleiding krijgen volgens een vast protocol. De intern begeleider van de school coördineert de extra ondersteuning. Deze ondersteuning kan plaatsvinden in de eigen groep of bij de remedial teacher buiten de klas.

Dit alles staat beschreven in het ondersteuningsplan. Hierin is gedefinieerd hoe de school tegemoetkomt aan allerhande specifieke onderwijsbehoeften en wanneer en voor hoelang een kind in aanmerking komt voor een ondersteuningsarrangement.

Voorbeelden hiervan zijn leerlingen met:

 • een vertraagde lees- /taalontwikkeling;
 • dyslexie, die conform een dyslexieprotocol begeleid kunnen worden;
 • dyscalculie, die conform het dyscalculieprotocol begeleid kunnen worden;
 • een disharmonisch intelligentieprofiel;
 • problematiek in sociaal-emotioneel functioneren zoals werkhoudings- en/of concentratieproblematiek of zwak ontwikkelde sociale vaardigheden;
 • specifieke zorgvragen vanwege rouw, verlies, trauma of angsten;
 • een combinatie van bovengenoemde onderwijsbehoeften waarbij de school handelingsbekwaam is.
Wat houdt het continurooster precies in?

Onze school heeft een vijf-gelijke-dagenrooster. Alle leerlingen gaan elke dag van 8:30 tot 14:00 uur naar school. Dit biedt de leerlingen structuur en rust in hun dagindeling. Alle leerlingen eten tussen de middag in het lokaal, samen met hun leerkracht. De leerlingen ervaren het vijf-gelijke-dagenmodel als positief. Elke middag is er lekker veel tijd om te spelen en te ontspannen!

Wat biedt de school aan naschoolse activiteiten?

Na schooltijd worden in ons gebouw de volgende activiteiten aangeboden:

 • Blokfluitles
 • Dwarsfluitles
 • Schaakles
 • Typecursus 

Er komen zelfs kinderen van andere scholen om de naschoolse activiteiten te volgen. Wij zijn trots dat wij als school dit de kinderen kunnen bieden.

Daarnaast werkt de Beatrixschool samen met de Sportadviesgroep in Huizen. De buurtsportcoaches organiseren veel mooie sportevenementen en activiteiten waar de leerlingen van onze school graag aan mee doen. Voor onze leerlingen zijn dit bekende gezichten, omdat op meerdere momenten in de week de buurtsportcoaches pleinsporten organiseren tijdens de pauze. 

Hoe is de voor- en naschoolse opvang geregeld?

Voor opvang van uw kind voor en na schooltijd verwijzen wij u naar Stichting Kinderopvang Huizen of naar CKO de Ark. Beide organisaties bieden voor- en naschoolse opvang aan. Bij ons op school wordt van beide organisaties gebruik gemaakt door ouders en kinderen.

CKO de Ark

Locatie: De Vijgenboom
Jacob van Wassenaerstraat 1
1272 BP Huizen
Telefoon: 06 29154193
E-mail: huizen@ckodeark.info

www.ckodeark.info

Kinderopvang Huizen

Locatie: Kremmerd 
Bovenlangewijnseweg 6
1272 BX Huizen
Telefoon: 035 72 00 360
E-mail: kremmerd@kinderopvanghuizen.nl

www.kinderopvanghuizen.nl

Hoe worden ouders betrokken bij de school?

Samenwerking

Op De Beatrixschool zien wij de samenwerking met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht te laten komen. School en ouders dragen ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Wij willen de zorg voor het kind samen delen en vinden de betrokkenheid van ouders bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind belangrijk, omdat dit de ontwikkeling van de kinderen bevordert.

De ouderraad

De Beatrixschool heeft een actieve ouderraad. De ouders in de ouderraad helpen bij de uitvoering van activiteiten en denken hierover actief mee. 
Omdat we het op de Beatrixschool belangrijk vinden om naast het lesgeven ook gezellige, vrolijke activiteiten te organiseren is alle hulp van harte welkom. 

De medezeggenschapsraad

Uiteraard heeft onze school ook een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke status en bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het MR-regelement, dat is vastgelegd op Ichthusniveau. De MR is een schakel tussen ouders, team, schoolleiding en bestuur.


De identiteitscommissie 

De Beatrixschool heeft ook een identiteitscommissie. Omdat op onze school vele culturen, geloven en overtuigingen samenkomen vinden we het van belang hierover met elkaar in gesprek te blijven. Zo blijven we met elkaar verbonden en vinden we gezamenlijk een weg in hoe het christelijk onderwijs voor iedereen toegankelijk is en iedereen zich gezien, gewaardeerd en gehoord voelt.

Hoe verloopt de aanmeldprocedure?

Aanmelding nieuwe leerlingen

Indien u geïnteresseerd bent in onze school, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er informatie gegeven over ons onderwijs, krijgt u een rondleiding en u kunt al uw vragen stellen. We vinden het belangrijk hier rustig de tijd voor te nemen. Uw kind is hierbij van harte welkom. Na afloop van het gesprek krijgt u een aanmeldingsformulier mee, waarmee u uw kind in kunt schrijven.

Wanneer u voor De Beatrixschool kiest en wij het ingevulde aanmeldformulier van u ontvangen, krijgt u hiervan bevestiging.

Uw kind mag vanaf zijn/haar vierde verjaardag op school komen. Valt de verjaardag in een weekend of in een vakantie dan start het kind op de eerstvolgende reguliere lesdag. Dit geldt niet voor de periodes rond de kerst- en de zomervakantie. Voor de periode rond de kerstvakantie geldt: kinderen die in de twee weken voor de kerstvakantie vier jaar worden, starten de eerste reguliere lesdag in januari.

Voor de zomervakantie geldt: kinderen die in de laatste vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, starten op de eerste reguliere dag na de zomervakantie. Voorafgaand aan de eerste schooldag mogen de kinderen een aantal momenten komen wennen. Er wordt drie á vier weken voor de verjaardag van het kind contact met u opgenomen om de wenmomenten af te spreken en nog de belangrijkste, praktische zaken door te spreken, zodat u als ouder precies weet wat er verwacht wordt en nog de mogelijkheid heeft om vragen te stellen.

Aanmelding overstappende leerling

Wanneer uw kind reeds onderwijs volgt op een andere school en u wilt uw kind bij ons aanmelden, dan maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek en nemen wij contact op met de huidige school om te bepalen of wij een passende plek kunnen bieden voor uw kind. Het is voor uw kind immers van belang dat wij de onderwijsbehoefte goed in kaart krijgen, zodat we kunnen bepalen of we eventuele zorg kunnen bieden. Indien wij plek hebben en u kiest voor onze school, starten wij na het ontvangen van het ingevulde aanmeldformulier de overgangsprocedure op.

Wij vragen het digitale overgangsdossier op bij de school van herkomst, met de leerkracht(en) waar uw kind bij in de klas komt worden wenmomenten afgesproken en in samenspraak met de locatiedirecteur en intern begeleider wordt het startmoment bepaald.

Maak direct een afspraak

Copyright 2023 PCBS Beatrixschool | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist