Downloads

Wij houden u graag op de hoogte door middel van de schoolgids en de info-ABC.

Schoolgids

Info-ABC

Vakantierooster


Scholen op de kaart

PCBS Beatrixschool

Een christelijke school

PCBS Beatrixschool is een christelijke basisschool. Vanuit onze christelijke identiteit werken wij vanuit de kernwaarden Liefde, Respect, Verantwoordelijk, Veiligheid/Vertrouwen en bouwen hierop verder met de leerlingen en ouders. Wij gaan voor kwaliteit en begeleiden elk kind om zich goed te kunnen ontwikkelen en voor te bereiden op zijn/haar toekomst.

Aan de hand van de methode Positive Behaviour Support (PBS) geven we een duidelijke en positieve structuur aan de dag. We hebben heldere afspraken over hoe we met elkaar om willen gaan, zodat iedereen zich ten volle kan ontwikkelen.

Een van onze speerpunten is de coöperatieve werkvorm, ook wel samenwerkend leren genoemd. Dit leidt tot mooie resultaten én leer- en werkplezier. In de school leren wij met en van elkaar.

Ons gebouw en ons mooie schoolplein is een blikvanger voor de wijk.  Het geeft positieve energie om in een nieuw en licht gebouw te werken en te leren. Wij werken met een continurooster, maar ook ná schooltijd staan onze deuren nog  open, voor onder andere naschoolse activiteiten.

Aan de hand van diverse vragen geven wij u informatie over onze school. Indien u nog meer informatie wenst, verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze kunt u downloaden van onze site.

Op welke wijze wordt er invulling gegeven aan de identiteit van de school?

Levensbeschouwelijk

Wij werken vanuit ons geloof. We laten dit onder andere zien door een christelijke levenshouding, respect te hebben voor elkaar, het naar elkaar omzien, de dagelijkse dagopening en het vieren van christelijke feesten. Dagelijks beginnen en eindigen wij de dag met gebed. Daarnaast zingen wij in de ochtend christelijke liederen en vertelt de leerkracht een Bijbelverhaal.

Pedagogisch

De sfeer, de manier van omgaan met elkaar, de zorg van de leerkrachten, de uitstraling van de school, de omgeving en het gebouw zijn samen bepalend voor het klimaat van de Beatrixschool. Aandacht is onze kracht, wij vinden het belangrijk oog te hebben voor ieder kind.
We spreken dagelijks onze gedragsverwachtingen uit naar de leerlingen, deze worden door hen gerespecteerd en door ons beloond. Veiligheid en geborgenheid is een basis om tot leren te  komen. Wij willen daarom voor uw kind en voor u als ouder een veilige plek zijn. We bieden uw kind een veilige en duidelijke leeromgeving.

Onderwijskundig

Vanuit een positieve benadering volgen we continu wat de behoeften zijn van de kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Het onderwijs passen wij hierop aan. Wij kijken naar de onderwijsbehoeften van ieder kind. Bij de vakken rekenen, lezen, taal en spelling geven wij instructies op drie niveaus. Daarnaast is er voor de hoog- en meerbegaafde leerlingen een overkoepelende plusklas vanuit onze schoolvereniging Ichthus. Met behulp van ons leerlingvolgsysteem volgen wij elk kind en kijken naar wat hij/zij nodig heeft op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Het kan voorkomen dat onze zorg niet meer toereikend is. Dan zoeken wij samen met de ouders naar een passende oplossing.

Maatschappelijk

Het onderwijskundig proces wordt gestimuleerd door het tonen van maatschappelijke betrokkenheid. Zo hebben wij  bijvoorbeeld contacten met verzorgingstehuizen in de omgeving van de school, verzorgen wij per toerbeurt het oorlogsmonument in Huizen en ondersteunen wij adoptiekinderen. Wij zijn een school die werkt aan de normen en waarden die de maatschappij nodig heeft.

Wat is onze visie?

De Beatrixschool is een christelijke school, waar iedereen die onze levensbeschouwing respecteert van harte welkom is. Vanuit een positieve benadering bekijken we continu wat de individuele behoeften zijn van de kinderen om zich goed te ontwikkelen en voor te bereiden op hun toekomst.

Wij werken vanuit de drie pijlers:

 1. Identiteit -> De liefde van God en Jezus Christus willen we overbrengen op de kinderen.
 2. Samen Leren -> Samenwerkend leren (coöperatief leren) zorgt voor grotere leeropbrengst, bevordert sociale- en communicatieve vaardigheden van leerlingen.
 3. Ta(a)lent->
  • Taal: De Nederlandse- en Engelse taal zijn onze speerpunten.
  • Talent: Een kind beschikt over talenten en daar willen we mee aan de slag. We willen het beste uit ieder kind halen.

Alle activiteiten die wij op school aanbieden zijn verbonden met deze drie pijlers. Op deze manier is ons aanbod effectief en bieden wij kwaliteit.

Waar staat Positive Behavior Support ( PBS) voor?

Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een positieve, sociale omgeving te scheppen, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. PBS heeft al in verschillende landen goede resultaten behaald.

Wat zijn de speerpunten voor dit schooljaar en de komende jaren?
 • Positive Behavior Support (PBS)-> tweede jaar van het invoeringstraject;
 • Veilige en leerzame plek voor ieder kind;
 • Samenwerkend leren (coöperatief leren) ->Het zorgt voor grotere leeropbrengst, bevordert sociale en communicatieve vaardigheden van leerlingen;
 • Engels-> In de groepen 1 t/m 8 praten de kinderen dagelijks tenminste 15 minuten Engels, daarnaast geven wij de lessen uit de methode Take it easy;
 • Digitalisering-> kwaliteitsimpuls door het gefaseerd  invoeren van chromebooks.
Wat zijn Coöperatieve werkvormen?

Coöperatieve werkvormen zijn de werkvormen die gebruikt worden bij het leren. Deze werkvormen stimuleren het samenwerken. Samenwerkend leren bevordert grotere leeropbrengsten. Vaardigheden die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen. De werkvormen kunnen op verschillende momenten van de les ingezet worden, bijvoorbeeld om voorkennis te activeren, als verwerkingsactiviteit of als reflectieopdracht. Sommige werkvormen zijn alleen geschikt voor bepaalde leeftijdsgroepen, andere werkvormen kunnen van groep 1 tot en met groep 8 ingezet worden. 

Wat houdt het continurooster precies in?

Wij hebben een vijf-gelijke-dagenrooster. Alle leerlingen gaan elke dag van 8:30 tot 14:00 uur naar school. Dit biedt de kinderen structuur en rust in hun dagindeling. Alle kinderen eten tussen de middag in het lokaal, samen met hun leerkracht. De kinderen ervaren het vijf-gelijke-dagenmodel als positief. Elke middag is er lekker veel tijd om te spelen of ontspannen!

Wat biedt de school aan naschoolse activiteiten?

Ná schooltijd zien wij dat kinderen in de school blijven voor muzieklessen zoals:

 • blokfluitles
 • dwarsfluitles
 • pianoles

Dit aanbod sluit aan bij één van onze pijlers: Ta(a)lent. Prachtig om te zien hoe de kinderen ook op muzikaal gebied ontwikkelen.

Daarnaast wordt er, bij genoeg aanmeldingen, ook schaakles en typecursus  gegeven. Er komen zelfs kinderen van andere scholen om de naschoolse activiteiten te volgen.Wij zijn trots dat wij als school dit de kinderen kunnen bieden.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Wij werken als school samen met ‘CKO de Ark kinderopvang’ (www.ckodeark.info). Deze kinderopvang is gevestigd naast onze school en biedt voor- en naschoolse opvang en peuteropvang voor 2,5 – 4-jarigen. De opvang ligt in het verlengde van het eigen schoolconcept en is herkenbaar aan de protestants-christelijke identiteit. Ook bieden zij opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De twee locaties zijn: Eikenboom en Vijgenboom.

www.ckodeark.info

Copyright 2019 PCBS Beatrixschool | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist